Публикации

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


Продължавайки да търси решения за развитие на младежкото предприемачество РКСИ - България стартира нов проект по Програма „Еразъм Плюс" - Entrepreneurship Education in Europe - EntEE съвместно с партньори от Испания (Aidejoven), Португалия (C4G) и Латвия (S.I.C.). Водеща организация е „Поларис" – гр. Васто, Италия.

Първата среща на партньорите по проекта се проведе на 30 април - 1 май 2018 г. в Рига, Латвия. На срещата представители на всички партньорски организации обсъдиха предстоящите дейности и планираха графика за изпълнението им.

Осемте основни компетенции, които Европа вижда като основа за учене през целия живот, определят набор от знания, умения и нагласи, от които всеки човек се нуждае за личностно развитие, активно гражданство, социално приобщаване и заетост. От тях инициативата и предприемаческите умения играят важна роля за по-широкото наемане на работа както на младите хора, така и на възрастните.

Младите хора, изложени на риск от социално или икономическо изключване, често пренебрегват своя потенциал за личностно развитие и страдат от ниско самочувствие. Тези проблеми са общи за реалностите на всички страни партньори по проекта и целта на участващите организации е да обменят опит и търсят иновационни решения в областта на неформалното бизнес обучение, предлагано на млади хора под 30 години, безработни или икономически и социално слаби хора.

Проектът EntEEE планира да осъществи обмен на добри практики между партньорите, на базата на които да бъдат разработени ръководство, CD наръчник, отворен ресурс, предоставен чрез информационните канали на проекта. Материалите ще бъдат адресирани до младежки работници, учители и обучители на различни нива, както и до тези, които участват в обучението на младите хора във формалния и неформалния контекст.

Проектът включва пилотни курсове, които ще се проведат на местно ниво в офисите на партньорските организации. Курсовете ще стартират през 2019 г.

Проектът също така има за цел да насърчи предприемаческите и комуникационните умения, интеграцията и активното участие на младите хора в неравностойно положение, като предложи модел, който може да бъде пренесен и възпроизведен и в други сектори и страни.

В рамките на проекта ще бъде създаден уебсайт, където всички заинтересовани страни ще имат свободен достъп до добри практики от участващите държави, както и до разработеният наръчник за обучение.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info